CURRICULUM VITAE PROF.DR. E. KEIRSE

 

Prof. ManuKeirse is  hoogleraar aan de FaculteitGeneeskunde van de K.U.Leuven en hoogleraar deeltijds aan deBenelux-universiteit te Eindhoven.  Van1999 tot 2003 was hij Kabinetschef van de Minister van Consumentenzaken,Volksgezondheid en Leefmilieu. Hij is voorzitter van het Hoger Instituut voorGezinswetenschappen, van de Federale Evaluatiecommissie Palliatieve Zorg, vande Academie Levenseinde, van twee voorzieningen voor ouderenzorg te Leuven envan het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus te Sint-Denijs-Westrem. Hij isondervoorzitter van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.

Hijstudeerde klinische psychologie, familiale en seksuologische wetenschappen,medico-sociale wetenschappen en ziekenhuisbeleid aan de K.U.Leuven,gezondheidsethiek aan de RU Maastricht en groeps- en organisatiebegeleiding aanhet LUC te Hasselt. Hij promoveerde tot doctor in de geneeskunde aan de R.U. teLeiden.

Voorheenwerkte hij 22 jaar in de directie van de Universitaire Ziekenhuizen K.U.Leuvenals Directeur Patiëntenbegeleiding, en 10 jaar als algemeen directeur - bestuurdervan het Regionaal Ziekenhuis te Leuven.

Hij isauteur van verschillende boeken over verlies en verdriet die reeds optienduizenden exemplaren werden verspreid, en vaak als geschenk zeer wordengewaardeerd door mensen in verdriet. Zijn boeken werden in 2006 in Polenbekroond met de Feniks-prijs omdat ze in Polen de dood uit het taboe hebbengehaald

 

Zijn meestrecente publicaties zijn :

Van het leven geleerd. Levenslessen over verlies enverdriet (Lannoo, Tielt, 2009, 3de druk).

Licht in het duister. Woorden van steun bij ziekte (Lannoo,Tielt, 2008).

Helpen bijziekte en pijn. Een gids voor de patiënt, het gezin en de hulpverlener(Lannoo, Tielt, 2009,4de  druk, vertaling in het Pools).

Omgaan metmiskraam (Lannoo, Tielt, 2005, vertaling in het Pools).

Kinderen helpen bij verlies.  Een boek voor al wie van kinderen houdt (Lannoo, Tielt, 2009, reeds 10de  druk, vertaling in het Pools).

Vingerafdruk van verdrietWoorden van bemoediging (Lannoo, Tielt, 2009, reeds14de  druk, vertaling in hetPools).

Helpen bij verlies en verdriet.  Een gids voor het gezin en de hulpverlener (Lannoo,Tielt 2009, reeds 24ste  druk,reeds meer dan 70 000 exemplaren verkocht, vertaling in het Frans (Faire sondeuil. Vivre un chagrin, 4de  druk), en in het Pools).

Afscheidvan een moederAls sterveneen stuk leven wordt (Lannoo, Tielt, 2009, reeds 10de  druk, vertaling in het Pools).

Patiëntenzorgen –begeleiding (Acco, Leuven, 2008, 2de  druk).

Stil verdriet (Lannoo, Tielt, 2008, 4de druk).

 

Verderpubliceerde hij nog de volgende boeken :

Samen metR. Clara : Palliatievehulpverlening.  Zakboekje voorprofessionelen (Pelckmans, Kapellen, 1995) en Palliatieve thuiszorg. Gids voor patiënten en hun begeleiders(Pelckmans, Kapellen, 1995).

Patiëntenbegeleiding (1975 -bekroond met de Glaxo-prijs voor wetenschappelijke publicaties).

Zwangerschap. Een familiegebeuren. (1978 - bekroond met de Henri Jaspar-prijs voor dekinderbescherming).

Aarzelen aan de deur.  Over zieke en ziekenhuis. (1981).

Sterven van bejaarden. (1981).

Eenzaam en nabij. Over omgaan met sterven. (1981).

Patiëntenbegeleiding in het ziekenhuis van morgen. (1986).

Zorgbehoeften van bejaarden opgenomen in acutealgemene verzorgingsinstellingen (1986).

Psychosociale aspecten van patiëntenzorg (1987).

Eerste opvang bij perinatale sterfte. Gedragingenen attitudes van ouders en hulpverleners (1989).

Wat meeris in de mens. Over zingeving aan het ziekbed(1985, vertaling in het Pools).