Oprichting

Het ontstaan van de Society for psychosomatic Medicine (1968)
In Nederland en Vlaanderen hebben een aantal hulpverleners in de gezondheidszorg uit diverse disciplines zich verenigd in de Society for Psychosomatic Medicine (SPM).
 De basis voor deze vereniging wordt gevormd door de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek naar de interactie tussen lichamelijke en psychische processen door o.a. de Amsterdamse Werkgroep voor Psychosomatisch Onderzoek die met steun van Rockefeller Foundation door Dr. Juda J. Groen, internist aan het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam in november 1947 werd opgericht.Teneinde na diens vertrek naar Israël - waar hij in 1957 tot hoogleraar inwendige geneeskunde aan de Hadassah Universiteit in Jerusalem werd benoemd - het door hem en zijn medewerkers ontwikkelde gedachtengoed te behouden, werd op initiatief van Dr. Herman Musaph, psychiater, en Dr. Wim H.G. Wolters, psycholoog, in 1968 de Nederlandse

28 april 2006

Wim Wolters en Henk Pelser, oprichters van de
society for Psychosomatic Medicine       

Vereniging voor Psychosomatisch Onderzoek (NVPO) opgericht met als doelstelling: het bundelen van krachten, stimuleren en coördineren, activeren en op internationaal niveau uitwisselen van ideeën en denkmodellen op het gebied van de psychosomatiek. Dr. Henk Pelser was lid van het eerste uur!

Het lidmaatschap van de NVPO stond open voor artsen en psychologen.


Tot 1983 zijn door de NVPO geregeld workshops, symposia, en een aantal internationale congressen over psychosomatische problemen georganiseerd die echter in de latere jaren steeds minder bezocht werden. Dit kwam deels doordat zich inmiddels, ook internationaal, onder artsen en psychologen een toenemende belangstelling was ontstaan voor wetenschappelijk onderzoek naar de biochemische aspecten van de psychosomatische interactie, zoals de biologische psychiatrie, de psychoneurologie, de psycho-endocrinologie. Mede hierdoor rees bij het toenmalige bestuur twijfel over de vraag of de NVPO nog wel moest blijven voortbestaan. Een enquête onder de leden had echter tot resultaat dat de meerderheid instandhouding van de NVPO zinvol achtte en bereid was aan haar programma's medewerking te verlenen. Niettemin werd in augustus 1988 door hetzelfde bestuur op een bijzondere ledenvergadering het voorstel in stemming gebracht om met het oog op de verminderde belangstelling voor de bijeenkomsten, de NVPO op te heffen.Toen dit voorstel met grote meerderheid van stemmen werd verworpen, trad het bestuur af. Er werd een voorlopig bestuur gevormd, dat besloot zich met een aantal bestuursleden, waaronder een paar Vlaamse collega's uit te breiden. Dit leidde tot de huidige Nederlands-Vlaamse vereniging waarvan de naam om praktische redenen in 1996 gewijzigd werd in Society for Psychosomatic Medicine.